Rapport från SDN Lundby

 

Bild1

 

Hej Lundbyiter.

Då vårt nästa medlemsmöte har stadsdelsfrågor på agendan har våra representanter i stadsdelsnämnden lämnat en rapport från vårens SDN möten. Läs och begrunda så ses vi på medlemsmötet 27e april!

Rapport från SDN  3/2-15

Vår stadsdelsdirektör Christer Samuelsson informerar om kulturhus på Backaplan. Kulturhuset bör beaktas i Kommunfullmäktiges budget 2016. Lundby bör bli resursnämnd för detta uppdrag och ett ärende angående detta kommer att läggas fram för stadsdelsnämnden i mars 2015. Därefter kan den fysiska planeringen påbörjas.

Vi fick vidare information om stängning av medborgarkontoret. Som det ser ut i dag har inte förvaltningen möjlighet att bemanna verksamheten på en nivå som säkerställer en likvärdig och tillfredsställande servicenivå. Efter 2 februari 2015 kan besökare få enklare samhällsvägledning över disk i stadsdelshusets reception. För längre ärenden hänvisas besökare till Västra Hisingens medborgarkontor på Vårväderstorget.

Vision och strategi – Förbättrade livsvillkor för alla på Hisingen, Göteborgs Stads vision är att vara en stad för alla. Den politiska ambitionen är att staden ska vara hållbar i alla tre dimensionerna; ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Målet med fattigdomsprojektet är att minska fattigdom och socialt utanförskap på Hisingen. Detta ska ske genom att det skapas förutsättningar för en gemensam bild av orsaker till och konsekvenser av fattigdom och socialt utanförskap generellt och på Hisingen specifikt.

Sedan 2012 har det pågått ett utvecklingsarbete av Ungdomsmottagningen Hisingen och dess utåtriktade och uppsökande arbete på uppdrag från stadsdelarna på Hisingen samt Hälso- och sjukvårdsnämnd 11. I samtliga stadsdelsnämnder inklusive HSN 11 ges förslag till utökning med två tjänster till Ungdomsmottagningen. Det känns verkligen roligt att nu äntligen kunna ge dessa verksamheter ett välbehövligt tillskott.

Lundby stadsdelsnämnd beslutade våren 2013 att uppdra åt Lokalsekretariatet att göra en förstudie för att undersöka möjligheten att bygga en bostad med särskild service vid Blackevägen. Förstudien visar på möjligheterna att bygga en bostad med särskild service med åtta lägenheter.

Hälso- och sjukvårdsenheten har vuxit ur befintliga lokaler och har behov av ny lokal där enheten kan samla verksamheten. Befintlig lokal på Bror Nilssons gata omfattar 641 kvadratmeter. En ny lokal ger förutsättningar för en bättre arbetsmiljö och en samlad lokalisering bedöms skapa flera effektivitets- och kvalitetsvinster.

Lundby är en expansiv stadsdel och fram till 2018 beräknas befolkningen öka med 6632 personer vilket inte omfattar Backaplan och Frihamnen. I samband med att befolkningen ökar behövs fler äldreboendeplatser och stadsdelen har i dagsläget ett underskott på cirka 70 platser. För att kunna erbjuda äldreboende i den egna stadsdelen bedöms att det finns ett behov av att bygga äldreboenden inom den planerade nybyggnationen på Backaplan och Frihamnen. Varje äldreboende bör omfatta cirka 80 platser.

/Monika & Johan

 

Rapport från SDN  24/3-15

Vår Stadsdelsdirektör Christer Samuelsson informerar om årets sommarpraktik för ungdomar i nionde klass. Lundby har erbjudit 70 platser men har ungefär 120 sökande. De extra 50 praktikplatserna skulle kosta nämnden 400 tkr i år. Om alla 300 elever i nionde klass skulle få praktik skulle kostnaden bli 1,6 mkr. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda frågan om praktik för fler ungdomar från nionde klass och återkomma med svar till nämndens sammanträde den 29 april 2015

Vi fick en redogörelse om Patientsäkerhetsberättelse 2014.

Vi behöver utöka elevantalet på vår nya skola i Lindholmen. När uppdrag lämnades om ny skola för äldre elever på Lindholmen och Eriksberg våren 2012 bedömdes behovet vara en skola för 400 elever. Nu när Santosskolan startar i augusti 2015 har skolan redan 390 elever och 2022 beräknas det vara cirka 600 elever. För att klara elevökningen bedömer förvaltningen att det behöver göras en förstudie på hur skolan skall klara ytterligare 200.

Lundby kommer att ansökan om utvecklingsstöd för Hisingens kulturskola.

Kulturhuset på Backaplan är en av de fem kulturnoder med resursstrategiska lägen som Kulturhusutredningen identifierat. Under våren 2015 kommer detaljplanen för Backaplan att utvecklas. Här kommer Lundbys SDN att ha en central roll.

Vi fick ett nytt Yrkande från (FP) och (M) angående socialtjänstens barn och ungdomsenhet. Folkpartiet liberalerna och Moderaterna har den 24 mars 2015 lämnat in en skrivelse med ett flertal frågor angående socialtjänstens barn och ungdomsenhet. Folkpartiet och Moderaterna menar att Stadsrevisionens redogörelse för 2014 påvisar att det förekommer brister i handläggningen av barnavårdsärenden men hänvisar också till uppgifter i media om att om att hög arbetsbelastning orsakar rättsosäker handläggning i barnavårdsärenden och man vill nu ta krafttag för att säkra en rättssäker handläggning av barnavårdsärenden i Lundby.

Detta yrkande bordlades till nästa möte 29/4

/Monika & Johan

Kommande aktiviteter
Vi finns på facebook
Facebook
Gå med i vänstern!
bli_medlem4