SDN-rapport maj

Möte 29 /4

Mötet innehöll rapporter från ledamöterna. Flera hade varit på studiebesök och även besökt Skolriksdagen. Johans främst intryck från Skolriksdagen var den kritik mot hur vi mäter elevers prestationer som presenterades av den brittiske forskaren James Nottingham. Vi fokuserar enligt honom allt för mycket på resultat och inte på elevers prestationer med utgångspunkt i var de börjar sin resa.

Mötets viktigaste punkt var uppföljningsrapport 1 som innehöll negativa siffror för nämnden. Totalt behövde 5 mkr sparas in enligt förvaltningen. Rödgröna beslutade att bordlägga frågan och sätta in ett extra nämndmöte 26/5 för att behandla frågan. Vidare valde nämnden på grund av det ekonomiska läget att inte gå vidare med planerna på att tillhandahålla sommarjobb till alla elever i årskurs nio. Detta var något som vi inte hade budgeterat för 2015.

I övrigt hanterades inga ärenden som stack ut eller där beslutet blev anmärkningsvärt.

Extrainsatt möte 26 / 5

Förvaltningen hade föreslagit sju åtgärder om besparingar som handlade om totalt fem mkr. Rödgröna valde att enbart acceptera en, en anpassning av arbetsmarknadsenheten. Anledningarna till detta var två. Den första var att man enligt förvaltningen hade en överkapacitet på enheten och den andra att fullmäktige har beslutat att Nämnden för Arbetsmarknad och Vuxenutbildning ska inrätta fyra nav med fokus på jobbskapande som ska överta delar av stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsenheters uppdrag. Vidare beslutade rödgröna att begära av kommunstyrelsen att få använda mer eget kapital för att täcka resterande underskott om ca 3,8 mkr. Övriga besparingsåtgärder, bland annat 2,5 mkr på skolan, bordlades i väntan på kommunstyrelsens beslut.

Idag fredag 29/5 offentliggjordes de rödgrönas kompletteringsbudget för våren 2015. I den finns 12,4 mkr till Lundby med huvudsaklig destination skola och äldreomsorg. Vår förhoppning är att kompletteringsbudgeten passerar kommunstyrelsen och att Lundby därmed hamnar i en avsevärt bättre ekonomisk sits.

Johan och Monika

Kommande aktiviteter
Vi finns på facebook
Facebook
Gå med i vänstern!
bli_medlem4